Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Freezer Butler

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem før du bruger app’en.

Om Freezer Butler

Freezer Butler er en danskudviklet iphone app, som gør det enkelt for dig, at organisere og styre indholdet i din fryser. Freezer Butler app’en er udviklet af og ejes af Butler Suite IVS. Når du anvender Freezer Butler, er det Butler Suite der er din aftalepart. For forståelsens skyld anvendes “Freezer Butler” nedenfor, selvom den juridiske enhed er Butler Suite.

Download og brug af app’en koster ikke noget bortset fra almindelig datatakst. Du kan downloade app’en via Apples App Store. Ved at downloade, få adgang til eller bruge app’en accepterer du vores brugsbetingelser. Hvis du ikke er enig heri, skal du ikke bruge Freezer Butler app’en.

App’en kan bruges til iOS 11.0 og senere versioner

Dit ansvar

Freezer Butler er udviklet som en app der giver dig mulighed for at hjælpe dig selv. Det er derfor dit eget ansvar, hvordan du bruger Freezer Butler, og din egen risiko for, hvordan dit brug af Freezer Butler påvirker dig.

Misbruger du Freezer Butler, eller medvirker du hertil, kan Freezer Butler rejse erstatningskrav mod dig.

Du er selv ansvarlig for, at din kommunikation, aktiviteter og brug af app’en lever op til gældende lovgivning og ikke krænker andres rettigheder.

Freezer Butler app’en stilles til rådighed af Butler Suite, som den er og forefindes, og uden garantier af nogen art. App’en kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. Din brug af app’en er helt på eget ansvar.

Indhold leveret af tredijemand

Freezer Butler app’en  indeholder links til eller muliggør anvendelse af websites, downloads, indhold, sociale netværk eller andre digitale tjenester, som tilhører og/eller udbydes af tredjemand. Sådant indhold skal ikke anses for at udgøre en godkendelse, anbefaling eller garanti fra Freezer Butler’s side.  Freezer Butler er ikke ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af informationer fra tredjemand eller for de produkter eller tjenesteydelser, som tredjemand udbyder eller sælger.

Freezer Butler er ikke ansvarlig for aftaler, transaktioner eller andre arrangementer, som indgås mellem dig og tredjemand. Brug af tredjemands onlinetjenester vil være omfattet af disse onlinetjenesters egne vilkår, herunder disse onlinetjenesters privatlivspolitik.

Freezer Butler’s  ansvar

Bliver der rejst krav mod Freezer Butler pga. dine aktiviteter mv., skal Freezer Butler friholdes for alle krav.  Freezer Butler er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade herunder tab af fortjeneste, omsætning eller data, der er forårsaget af Freezer Butler eller dit brug heraf, fx hvis du mister din smartphone, eller hvis du eller andre misbruger Freezer Butler. Freezer Butler er herudover ikke ansvarlig for Freezer Butler’s manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, hvis den manglende opfyldelse skyldes eller har forbindelse med nogen begivenhed, som ligger uden for Freezer Butler’s kontrol.

Freezer Butler app’en kan indeholde fejl og unøjagtigheder. Dit brug af Freezer Butler sker helt på eget ansvar. Den information, det materiale, produkter og tjenester der leveres af Freezer Butler leveres som det er og forefindes og uden garantier af nogen art.

Freezer Butler kan ikke drages til ansvar for skader – det være sig personlige såvel som skader på de emner, der har været anvendt sammen med Freezer Butler app’en.

Freezer Butler’s adgang til at lukke app’en

Ved klager eller mistanke om ulovligheder, uregelmæssigheder eller misbrug af app’en kan Freezer Butler – uanset om det angår dit eller andres misbrug – suspendere eller lukke app’en uden varsel, ligesom Freezer Butler altid kan opsige din adgang til app’en.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder i eller til app’en tilhører Freezer Butler. App’en kan også indeholde forretningsnavne og varemærker tilhørende tredjemand. Du opnår ingen rettigheder til immaterielle rettigheder knyttet til Freezer Butler app’en.

Freezer Butler tildeler dig ved brug af app’en en begrænset ikke-ekslusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens til brug af app’en til personligt brug (men ikke kommercielle formål). Du tildeles således ingen ejendomsret.

Vilkårsændring og opdateringer

Freezer Butler kan til enhver tid (med eller uden varsel) opdatere, ændre eller lukke app’en (eller din adgang til den). Freezer Butler kan ligeledes frit og til enhver tid opdatere disse vilkår. Gør vi det, vil vi informere dig om ændringerne. Informationen kan f.eks. ske i App Store, ifm. frigivelsen af en ny version af app’en. Du bør tjekke disse vilkår, så du altid er bekendt med det seneste indhold. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge app’en og slette Freezer Butler app’en

De enkelte bestemmelser i disse vilkår er indbyrdes uafhængige. Hvis én af dem kendes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende, som således fortsat vil være fuldt ud gældende.

Overdragelse

Freezer Butler har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation eller enhed, uden at dette på nogen måde påvirker dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til vilkårene. Du må derimod ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til andre, medmindre Freezer Butler  giver skriftlig tilladelse hertil.

Lovvalg og værneting

Disse vilkår er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Butler Suite cvr. 39667525 på  info@freezerbutler.dk